(Salaris) Administratie

Ruit - Administraties

Niet iedere MKB ondernemer leent zich voor Extern financieel management. Vaak is de onderneming te klein voor de regelmatige inzet van Extern financieel management of is hier slechts incidenteel behoefte aan.

Macmound ondersteunt deze ondernemers bij het opzetten en verwerken van een administratie op zodanige wijze dat deze inzicht geeft in het financiële reilen en zeilen van de onderneming waarbij hieruit tevens op efficiënte wijze een jaarrekening is af te leiden.

Vaak heeft de kleine ondernemer géén of te weinig tijd voor het bijhouden van zijn administratie, ontbreekt bij hem de benodigde kennis of is zijn administratie beperkt qua omvang. In dat geval weegt investeren in software en aan de administratie te besteden tijd niet op tegen uitbesteden. MacMound verzorgt de volledige administratie voor dit soort ondernemingen, inclusief de periodieke aangiftes omzetbelasting. De ondernemer hoeft alleen nog zelf zijn facturen te sturen en betalingen te verrichten. De ondernemer levert slechts de basisgegevens betreffende de administratie in een bepaalde volgorde  samenstelling bij MacMound in.

Aan de hand van korte en heldere rapportage omtrent de ontwikkeling van resultaat en vermogensbestanddelen wordt deze MKB-ondernemer eens per kwartaal geadviseerd.

Mocht u als ondernemer personeel hebben dan dient u een salarisadministratie bij te houden waarin bruto salaris wordt herleid tot een netto aan de medewerker uit te betalen salaris. Loonheffing (Loonbelasting en premies werknemersverzekeringen) moeten worden afgedragen aan de belastingdienst. Vaak is er een pensioenregeling of is er een bedrijfsvereniging waar premies aan moeten worden afgedragen. Macmound verzorgt de salarisverwerking voor haar cliënten.

 

Ondernemers ondersteunen in tijdig bijsturen